24 februari 2019

Categorieën: Vastgoedrecht

Vervreemden van onroerende domeingoederen en het vestigen en vervreemden van zakelijke rechten door de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest

Het decreet van 30 november 2018 betreffende het vervreemden van onroerende domeingoederen en het vestigen en vervreemden van zakelijke rechten door de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest werd gepubliceerd in het B.S. van 24 december 2018 en is op 1 januari 2019 in werking getreden.

Hierin wordt de Vlaamse Regering gemachtigd om de onroerende domeingoederen in eigendom van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest bij wijze van verkoop of ruiling te vervreemden, alsook elk zakelijk recht erop te vestigen of elk zakelijk recht waarvan de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest titularis is, te vervreemden.

Voor de vervreemdingen van onroerende domeingoederen waarvan de geschatte waarde meer dan 10.000.000 euro bedraagt, geldt die machtiging alleen na voorafgaande toestemming door het Vlaams Parlement. Die voorafgaande toestemming wordt door het Vlaams Parlement bij decreet verleend.

Deze regeling is niet van toepassing op bepaalde vervreemdingen van onroerende domeingoederen (vervreemdingen die na publiciteitsmaatregelen plaatsvinden aan degene die het meest voordelige bod uitbrengt via een procedure waarbij elke natuurlijke of rechtspersoon een bod kan uitbrengen; vervreemdingen waarbij er redelijkerwijze kan worden aangenomen dat de toepassing van de openbaarmakingsregel de economische en financiÎle belangen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest ernstig zou schaden; vervreemdingen die plaatsvinden via een onteigening voor het algemeen nut).

De vervreemdingen van onroerende domeingoederen en de vestigingen en vervreemdingen van zakelijke rechten, moeten voorafgaandelijk openbaar gemaakt worden door passende en evenredige publiciteitsmaatregelen.

Onder passende en evenredige publiciteitsmaatregelen worden maatregelen verstaan die rekening houden met: 1∞ de waarde, de toestand en de ligging van het onroerend goed; 2∞ de marktsituatie.

De natuurlijke of rechtspersonen die volgens de laatste kadastrale toestand eigenaar zijn van percelen die grenzen aan onroerende domeingoederen in eigendom van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest of aan onroerende goederen waarop een zakelijk recht ten voordele van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest is gevestigd, worden van de voorgenomen vervreemdingen van onroerende domeingoederen of van de voorgenomen vestigingen of vervreemdingen van zakelijke rechten, op de hoogte gebracht met een aangetekende zending, ten minste een maand voor een rechtsgeldige overeenkomst erover gesloten wordt.

De openbaarmakingsregeling geldt dan weer niet voor de volgende vervreemdingen van onroerende domeingoederen en de volgende vestigingen en vervreemdingen van zakelijke rechten:

1∞ de vervreemdingen van onroerende domeingoederen en de vestigingen en vervreemdingen van zakelijke rechten waarbij de geschatte waarde van het onroerend goed respectievelijk de waarde over de hele looptijd van het zakelijk recht lager is dan 37.500 euro;

2∞ de vervreemdingen van onroerende domeingoederen en de vestigingen en vervreemdingen van zakelijke rechten waarbij het onroerend goed respectievelijk het zakelijk recht door een natuurlijke of rechtspersoon wordt ingezet om een taak van algemeen belang te vervullen;

3∞ de vervreemdingen van onroerende domeingoederen en de vestigingen en vervreemdingen van zakelijke rechten waarbij er redelijkerwijze kan worden aangenomen dat de toepassing van de openbaarmakingsregel de economische en financiÎle belangen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest ernstig zou schaden.

Tot slot wordt artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende publiek-private samenwerking vervangen door wat volgt: “Art. 8. In afwijking van artikel 4 van het decreet van 30 november 2018 betreffende het vervreemden van onroerende domeingoederen en het vestigen en vervreemden van zakelijke rechten door de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest, kan de Vlaamse Regering de onroerende domeingoederen van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest, ongeacht de geschatte waarde ervan, uit de hand of bij wijze van ruiling vervreemden en er zakelijke rechten op vestigen, zonder enige vorm van voorafgaande kennisgeving aan de natuurlijke of rechtspersonen die volgens de laatste kadastrale toestand eigenaar zijn van percelen die grenzen aan onroerende domeingoederen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest.”.

Voor meer informatie: zie decreet van 30 november 2018 betreffende het vervreemden van onroerende domeingoederen en het vestigen en vervreemden van zakelijke rechten door de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest van kracht (B.S. 24 december 2018).