21 januari 2019

Categorieën: Overheidsrecht

Nieuw bestuursdecreet en verdere digitalisering van het bestuursrecht

Het bestuursdecreet werd op 5 december 2018 goedgekeurd in het Vlaams Parlement en door de Vlaamse Regering bekrachtigd en afgekondigd op 7 december 2018.

In het bestuursdecreet worden 12 bestuurlijke decreten geÔntegreerd tot een coherent geheel.

De Vlaamse Regering moet thans diverse besluiten aanpassen aan de terminologie van het bestuursdecreet. Het gaat niet om beleidsinhoudelijke wijzigingen maar om juridisch-technische aanpassingen: de verwijzingen naar een van de 12 decreten die door het bestuursdecreet opgeheven worden, worden vervangen door een verwijzing naar de overeenkomstige bepalingen in het bestuursdecreet. Er worden enkele terminologische aanpassingen doorgevoerd en waar nodig werden de uitvoeringsbesluiten van de decreten die in het bestuursdecreet zijn opgenomen, geactualiseerd. Dit wijzigingsbesluit wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

In het recent goedgekeurde bestuursdecreet is ook een regeling voorzien om lokale besturen en de Vlaamse overheid toe te laten analoge bestuursdocumenten te vervangen door rechtsgeldige elektronische kopieÎn, de zogenaamde ‘substitutie’.

Om uitvoering te geven aan deze regeling, heeft de Vlaamse Regering op 18 januari 2019, na advies van de Raad van State, haar definitieve goedkeuring gehecht aan het besluit dat de substitutie van analoge bestuursdocumenten regelt, zonder verlies van rechtsgeldigheid.

Zo zet de digitalisering van het bestuursrecht zich gestaag verder.

We volgen het verder op.