18 januari 2019

Blokkeer de tegoeden van uw debiteuren in het buitenland: het Europese bankbeslag met tanden

Wat is een Europees bankbeslag?

Schuldeisers met een grensoverschrijdende vordering (grensoverschrijdend in die zin dat de bankrekening van de schuldenaar zich in een andere lidstaat bevindt dan waar het verzoek tot beslag is ingediend of dan waar de schuldeiser woont) wensen in afwachting van een gerechtelijke procedure vaak bewarend beslag te leggen op de tegoeden van de schuldenaar om te vermijden dat gelden van de rekening verdwijnen vooraleer de rechter uitspraak heeft gedaan over de schuldvordering.

Voor welke vorderingen kan een schuldeiser beslag leggen?

De schuldeiser kan beslag leggen indien het een grensoverschrijdende geldelijke vordering in een burgerlijke- of handelszaak betreft. Bepaalde vorderingen zoals vorderingen aangaande faillissementen, insolventierecht, sociale zekerheid, arbitrage, erfenissen, testamenten, huwelijksvermogensrecht,Ö worden echter uitdrukkelijk uitgesloten.

Bij welke schuldenaars kan een Belgische schuldeiser beslag laten leggen?

De bankrekening dient door de schuldenaar te worden aangehouden bij een kredietinstelling in een EU-land, uitgezonderd Denemarken en het Verenigd Koninkrijk.

Tot welke rechter dient de schuldeiser zich te wenden en wat dient hij aan te tonen?

Hoewel de schuldeiser het beslag vroeger diende te verzoeken aan de rechter van het land waar de betrokken rekening van de schuldenaar werd geopend, kan de schuldeiser zich nu richten tot de Belgische beslagrechter. Het bevel kan worden gevraagd voorafgaand aan de procedure ten gronde, tijdens een hangende procedure of indien er reeds een titel ten gronde is.

De schuldeiser dient in zijn verzoekschrift tot bewarend beslag aan te tonen dat zijn vordering gegrond is Èn dat er een risico bestaat dat de latere inning van de vordering zou worden bemoeilijkt indien er niet voorafgaand beslag zou worden gelegd. Dit laatste dient enkel te worden aangetoond indien de vordering nog niet werd erkend.

Dient de schuldeiser te weten bij welke bank de schuldenaar een rekening heeft?

Vroeger diende de schuldeiser beslag te leggen bij Europese banken zonder dat hij zeker was dat er bij deze banken ook effectief rekeningen werden aangehouden door de schuldenaar, hetgeen voor de schuldeiser dan ook een kostelijke en tijdrovende procedure was. Nu kan de schuldeiser de Belgische beslagrechter evenwel verzoeken om bij de buitenlandse autoriteit informatie op te vragen inzake de bankrekeningen van de schuldenaar.

Wat als de rechter het bewarend EU-beslag toestaat?

Indien de rechter het bewarend EU-beslag toestaat, dan zal de gerechtsdeurwaarder de bankrekening van de schuldenaar blokkeren ten belope van de vordering van de schuldeiser, zodat er naderhand geen gelden meer kunnen verdwijnen.

Surprise!

De schuldenaar wordt niet op de hoogte gebracht van het verzoek tot het leggen van het bankbeslag. Wel kan de Belgische beslagrechter van de schuldeiser een zekerheid eisen zodat eventuele door de schuldenaar geleden schade kan worden vergoed.

Indien de schuldeiser effectief EU-beslag legt na machtiging van de rechter, dan kan de schuldenaar nog wel rechtsmiddelen aanwenden indien hij van oordeel is dat niet aan de voorwaarden werd voldaan.

Voor meer informatie kan u ons uiteraard steeds contacteren.