17 januari 2019

Categorieën: Vastgoedrecht

Gebouwenpasdecreet

Binnenkort kan u als houder van een zakelijk recht op een onroerend goed alle gebouw-, grond- en omgevingsgebonden informatie met betrekking tot dat gebouw of terrein online opvragen via de ëgebouwenpasí

Recent is het decreet van 30 november 2018 betreffende de gebouwenpas in werking getreden. Ingevolge dit decreet zal u in de toekomst als houder van een zakelijk recht op een onroerend goed alle gebouw-, grond- en omgevingsgebonden informatie over dat gebouw of terrein en zijn omgeving online kunnen raadplegen via de ëgebouwenpasí.

Momenteel worden al deze gegevens opgeslagen in verschillende databanken en dient de burger nog elke instantie afzonderlijk aan te spreken om deze gegevens te verkrijgen. De gebouwenpas is een online functie die tot doel heeft om gebouw-, grond- en omgevingsgebonden informatie uit te wisselen en digitaal op te slaan door middel van ÈÈn loketfunctie. Op die manier wil de wetgever de burger informeren en de communicatie tussen de burger, ondernemingen en de overheid faciliteren.

In principe kunnen alleen houders van een zakelijk recht deze informatie opvragen. Dit zijn personen met een recht van eigendom, een recht van opstal, een erfpacht of een vruchtgebruik met betrekking tot het gebouw of de grond, op voorwaarde dat dit zakelijk recht eveneens geregistreerd is. Elke houder van een zakelijk recht kan evenwel een derde machtigen om de gegevens in de gebouwenpas te raadplegen.

De gebouwenpas omvat gebouw-, grond- en omgevingsgebonden informatie, zoals attesten keuringen, vergunningen, technische gegevens, geografische gegevensbronnen, enzovoort.

Zowel de houders van een zakelijk recht als de gemachtigde derden kunnen de gebouwenpas aanvullen en de door hun aangevulde gegevens verwijderen.

De Vlaamse Regering kan de gevallen bepalen waarin het mogelijk is om de gegevens uit de gebouwenpas geanonimiseerd ter beschikking te stellen van derden.

Het decretaal kader voor de gebouwenpas is er al, voor de concrete uitwerking daarvan is het nog wachten op de Vlaamse Regering.

Wij houden u op de hoogte van de verdere concrete uitwerking van deze gebouwenpas.