14 januari 2019

De renteloze huurwaarborglening

In het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet, wordt de huurwaarborg opnieuw verhoogd van 2 maanden huur naar 3 maanden huur. Derhalve heeft de Vlaamse Regering middels haar uitvoeringsbesluit van 7.12.2018 nu voorzien in de renteloze huurwaarborglening. Deze huurwaarborglening moet personen met een bescheiden inkomen tegemoet komen bij het afsluiten van woninghuurovereenkomsten.

Om in aanmerking te kunnen komen voor een renteloze huurwaarborglening dient men aan 10 voorwaarden te voldoen waarbij de voornaamste voorwaarden betrekking hebben op het niet in eigendom mogen hebben van een woning of een perceel, noch geheel noch gedeeltelijk.

Enkel het Vlaams Woningfonds kan een huurwaarborglening toekennen.

De aanvraag van een huurwaarborglening gebeurt via een aanvraagformulier opgesteld door het Vlaams Woningfonds dat binnen 2 werkdagen de volledigheid van de aanvraag beoordeelt. Is de aanvraag compleet, dan wordt de huurwaarborglening toegekend aan de door het Vlaams Woningfonds opgestelde terugbetalingsmodaliteiten. De huurwaarborglening bedraagt het bedrag van de huurwaarborg zoals bepaald in de huurovereenkomst. Het maximaal te lenen bedrag werd weliswaar beperkt tot 1.800,00 euro, hetgeen met 12,5 % per persoon ten laste verhoogd wordt tot maximum 4 personen ten laste (maximaal een verhoging van 50%). Het bedrag van de huurwaarborglening wordt bovendien eveneens verhoogd met 10 % indien de gehuurde woning in bepaalde gemeenten gelegen is. Voldoet de aanvraag niet aan de voorwaarden dan deelt het Vlaams Woningfonds mee aan welke voorwaarden niet voldaan is. De aanvrager kan hiertegen binnen 30 kalenderdagen per aangetekend schrijven beroep aantekenen bij de toezichthouder dewelke binnen 2 weken dient te antwoorden.

De huurwaarborglening dient te worden terugbetaald in 24 maanden. Deze termijn kan op gemotiveerd verzoek verlengd worden met 6 maanden. Het OCMW zal op de hoogte worden gebracht in geval van een terugbetalingsachterstand van 2 maanden in welk geval tevens intresten verschuldigd zullen zijn. Indien minstens 2 vervallen maanden of een bedrag gelijk aan 20% van het nog openstaande saldo niet worden betaald binnen 1 maand na aangetekende ingebrekestelling door het Vlaams Woningfonds, zal het krediet van rechtswege opeisbaar worden en zijn in afwachting van de vervroegde terugbetaling eveneens intresten verschuldigd. Deze vervroegde opeisbaarheid vervalt indien de vervallen afbetalingen, inclusief intresten, worden aangezuiverd.

Aangezien de huurwaarborglening bedoeld is voor personen met een bescheiden inkomen (en niet met een laag inkomen), mag het Vlaams Woningfonds geen huurwaarborglening toestaan voor sociale huurwoningen.

Het uitvoeringsbesluit met betrekking tot de huurwaarborglening trad in werking op 1.1.2019.