4 januari 2019

Categorieën: Overheidsrecht

Omzendbrief betreffende bekendmakingsplicht lokale besluiten en bestuurlijk toezicht

De Minister heeft een Omzendbrief aan de lokale besturen gezonden betreffende het bestuurlijk toezicht en de bekendmakingsplicht zoals geregeld in het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Deze omzendbrief geeft duiding bij twee aspecten van voornoemde decreten.

In het eerste luik gaat de omzendbrief in op de bekendmakingsplicht die met voormelde decreten uitgebreid wordt. De bekendmakingsplicht houdt in dat het lokaal bestuur binnen welbepaalde termijnen een aantal welomschreven besluiten, lijsten met besluiten en stukken moet publiceren op zijn webtoepassing.

Deze bekendmakingsplicht is mee van belang voor de uitoefening van het hervormd bestuurlijk toezicht. Daarover verstrekt het tweede luik van de omzendbrief toelichting. Concreet wordt duiding gegeven bij het gewoon bestuurlijk toezicht dat van toepassing is op de gemeenten, de districten, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de politiezones en de hulpverleningszones, de provincies en in voorkomend geval de publiekrechtelijke verzelfstandigde entiteiten (projectvereniging, dienstverlenende vereniging, opdrachthoudende vereniging) en samenwerkingsverbanden van deze besturen.

Bijzonder interessant bij deze omzendbrief zijn de bijlagen. Daarin wordt o.a. een schematisch overzicht gegeven van welke informatie het lokale bestuur op zijn webtoepassing beschikbaar moet stellen van het publiek. Zie bijvoorbeeld bijlage 1 over de publicatieplicht van de gemeenteoverheid op de webtoepassing van de gemeente:

Voor meer informatie kan verwezen worden naar de omzendbrief:

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/beslissing-vlareg/omzendbrief-toezicht