3 december 2018

DE NIEUWE PANDWET

Het pand, het eigendomsvoorbehoud en het retentierecht Sedert 1 januari 2018 is de “Nieuwe Pandwet” in werking getreden, dewelke het pandrecht, het eigendomsvoorbehoud en het retentierecht op ingrijpende wijze hervormt. Het pand wordt voortaan een consensuele overeenkomst, waarbij het pandrecht tegenwerpelijk is ten aanzien van derden bij loutere registratie in het Nationaal Pandregister. Een effectieve buitenbezitstelling is aldus niet meer noodzakelijk. Indien het echter een pand op schuldvordering betreft, volstaat een loutere registratie niet voor de tegenwerpelijkheid aan derden. Een effectieve kennisgeving is in dit geval vereist. Een pand op een handelszaak wordt voortaan een pand op ondernemingsgoederen, waarbij een pand op de volledige voorraad mogelijk is (vroeger was slechts een pand op de helft van de voorraad mogelijk). Indien u als schuldeiser een pand op een handelszaak hebt, dan dient u dit voor 1 januari 2019 te registreren bij het Nationaal Pandregister. Voorafgaand aan de levering van een goed komen partijen vaak overeen dat de eigendom pas overgaat bij volledige betaling van de koopprijs. Dit betreft een beding van eigendomsvoorbehoud. Een schuldeiser die beschikt over dergelijk eigendomsvoorbehoud staat thans sterker in zijn schoenen in alle gevallen van samenloop (o.a. faillissement, beslag, vereffening,…). Bovendien dienen de goederen zich niet meer in de oorspronkelijke staat bij de schuldenaar te bevinden. De schuldeiser met een eigendomsvoorbehoud beschikt overigens over een “superprioriteit”, waarbij deze schuldeiser voorrang heeft op een pandhouder (nochtans dient een eigendomsvoorbehoud niet te worden geregistreerd, en een pandrecht wel). Hoewel registratie niet nodig is om het eigendomsvoorbehoud tegenwerpelijk te maken aan derden, dienen de roerende goederen dewelke onroerend zijn geworden door incorporatie (bvb. ingebouwde machine) wél te worden geregistreerd in het Nationaal Pandregister om de tegenwerpelijkheid te garanderen. Tot slot brengt de Nieuwe Pandwet een wettelijke regeling inzake het retentierecht met zich mee. Het retentierecht is het recht van de schuldeiser om de teruggave van een roerend goed op te schorten totdat de schuldvordering wordt betaald (bvb. garagist houdt wagen bij zich, totdat de factuur voor de herstelling ervan wordt betaald).