28 november 2018

Categorieën: Arbeidsrecht

Verplichting tot het betalen van loon

De arbeidsovereenkomst is een overeenkomst die de werknemer en de werkgever een aantal rechten en een aantal plichten verleent. Een van de meest essentiële verplichtingen voor de werkgever betreft het betalen van het loon aan de werknemer op de tijd, de wijze en de plaats zoals is overeengekomen met de werknemer. De werknemer heeft op zijn beurt het recht om vergoed te worden voor de arbeidsprestaties die hij levert. Een werknemer wordt naar Belgisch recht goed beschermd wanneer de werkgever het loon niet zou betalen. Op contractueel niveau zijn er verschillende instrumenten om de werkgever ertoe te dwingen om het loon te betalen of die de werknemer toelaten om een schadevergoeding te verkrijgen. Zo kan de werknemer over gaan tot het gedwongen uitvoeren van de betalingsverplichting in hoofde van de werkgever. Daarnaast kan hij eveneens inroepen dat de werkgever de arbeidsovereenkomst verbreekt door het loon niet te betalen of kan hij de gerechtelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst vorderen. Een ontslagname wegens dringende reden behoort eveneens tot de mogelijkheden. Op strafrechtelijk niveau wordt het niet betalen van het loon beteugeld door onder meer artikel 162 van het Sociaal Strafwetboek, waardoor de werkgever veroordeeld kan worden tot het betalen van een strafrechtelijk en/of administratieve geldboete (sanctie van niveau 2). Voor de werknemer is het belangrijk om te weten dat het bestaan van een misdrijf de nodige gevolgen me zich mee kan brengen voor zijn burgerlijke vordering.