11 oktober 2018

Categorieën: Vennootschapsrecht

Opgelet : Boete indien u als bestuurder van een vennootschap nalaat om informatie aangaande de uiteindelijke begunstigden te registreren !

Het UBO-register

In het kader van de antiwitwaswetgeving werd een Belgisch UBO-register ingevoerd, zijnde een centraal register bij de FOD FinanciÎn, waarin gegevens dienen te worden opgenomen over Belgische vennootschapen (en andere juridische entiteiten) en de ìuiteindelijke begunstigdenî.

In het geval van een vennootschap worden de natuurlijke personen die rechtstreeks of onrechtstreeks 25% van de aandelen, van het kapitaal of van de stemrechten bezitten, beschouwd als uiteindelijke begunstigden. Ook de natuurlijke personen die zeggenschap hebben over de vennootschap via andere middelen, worden beschouwd als uiteindelijke begunstigden. Indien geen uiteindelijke begunstigde wordt gevonden, wordt het bestuur beschouwd als uiteindelijke begunstigde.

Ook de achterliggende natuurlijke personen bij vzwís, stichtingen, trusts, fiducieÎn en andere juridische constructies die hiermee vergelijkbaar zijn, kunnen worden beschouwd als uiteindelijke begunstigden.

Hoewel de verplichting om informatie over de uiteindelijke begunstigde in te winnen en bij te houden reeds bestond, werden de praktische modaliteiten van het UBO-register nog niet bepaald. Met het Koninklijk Besluit van 14 augustus 2018 is hier verandering in gekomen.

Wat moet u als bestuurder doen?

Bestuurders van Belgische vennootschappen (en andere juridische entiteiten) dienen aan het Register toereikende, accurate en actuele informatie mee te delen aangaande de uiteindelijke begunstigden, waaronder de naam, geboortedatum, verblijfsadres, omvang van het uiteindelijke belang,Ö

Dit zal dienen te gebeuren met een elektronische identiteitskaart via het platform MyMinFin.

Wanneer moet u dit doen?

Het UBO-register treedt op 31 oktober 2018 in werking. Ondernemingen hebben de tijd tot 31 maart 2019 om de informatie aangaande de uiteindelijke begunstigden aan het UBO-register over te maken.

Elke wijziging aangaande de informatie van de uiteindelijke begunstigde dient binnen ÈÈn maand na kennisname van de wijziging te worden geregistreerd (bijvoorbeeld bij aandelenoverdracht). De geregistreerde informatie dient bovendien jaarlijks te worden gecontroleerd en bevestigd of bijgewerkt.

Wie kan het register raadplegen?

De informatie in het UBO-register kan worden geraadpleegd door de bevoegde autoriteiten. Mits betaling zal ook eenieder (beperkte) toegang hebben tot de informatie, dit via de naam of het KBO-nummer van de vennootschap. Indien het geen vennootschap betreft, maar bijvoorbeeld een stichting of een vereniging, dient echter een legitiem belang te worden aangetoond vooraleer men het register kan raadplegen.

Sanctie?

Indien u de vereiste informatie niet inwint en bijhoudt of indien u de informatie niet tijdig, onjuist of onvolledig overmaakt aan het register, kan er een (hoge) geldboete worden opgelegd.

Voor meer informatie kan u uiteraard steeds contact met ons opnemen.