4 september 2018

Regeling archeologienota nogmaals gewijzigd: melding volstaat

In bepaalde gevallen dient een archeologienota toegevoegd te worden aan de aanvraag tot omgevingsvergunning.

Eerst diende deze archeologienota bekrachtigd te zijn. Nadien werd de regelgeving gewijzigd en mocht men een archeologienota indienen die nog niet bekrachtigd was, maar waarvan de nota ter bekrachtiging voorlag. De bekrachtiging diende dan aanwezig te zijn vooraleer de beslissing genomen werd over de vergunningsaanvraag.

Met het nieuwe decreet wordt deze regeling opnieuw gewijzigd. Het systeem van bekrachtiging wordt vervangen door een systeem van melding.
Thans volstaat een ìarcheologienota waarvan akte is genomen of de gemelde archeologienotaî.

De regeling treedt in werking op een door de Vlaamse regering te bepalen datum. Wij volgende het op.

(Zie Decreet van 13 juli 2018 houdende de wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 naar aanleiding van de ex-post evaluatie, B.S. 27 augustus 2018)