23 augustus 2018

Categorieën: Arbeidsrecht

Wet betreffende bescherming van bedrijfsgeheimen

De bepalingen omtrent de bescherming van bedrijfsgeheimen zijn vandaag verspreid over verschillende wetteksten, waaronder de Arbeidsovereenkomstenwet en het Wetboek Economisch recht. Door de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen, dewelke een omzetting betreft van de Europese richtlijn nr. 2016/943 (Pb.L. 15 juni 2016, afl. 157), wordt nu voorzien in een uniform rechtskader. De wet voegt in het Wetboek Economisch recht een nieuw deel in omtrent de bescherming van bedrijfsgeheimen. Er worden een omschrijving gegeven aan het begrip ‘bedrijfsgeheimen’, gekoppeld aan verschillende voorwaarden waaraan voldaan dient te zijn. Daarnaast wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen het rechtmatig en het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van bedrijfsgeheimen. Naast deze inhoudelijke aspecten wordt eveneens voorzien in transparante regels voor wat betreft de procedure: de procedures worden immers gecentraliseerd bij de rechtbanken van koophandel die hun zetel hebben bij één van de 5 hoven van beroep. Op deze manier wil de wetgever ervoor zorgen dat deze rechtbanken van koophandel een expertise kunnen uitbouwen in het kader van de bescherming van bedrijfsgeheimen. Deze rechtbanken van koophandel worden voorzien van een groot aantal maatregelen die zij kunnen opleggen om de bedrijfsgeheimen van uw onderneming te vrijwaren of het onrechtmatig gebruik, verkrijgen of openbaar maken ervan te bestraffen. Alle partijen die betrokken zijn bij een eventuele gerechtelijke procedure worden bovendien onderworpen aan een vertrouwelijkheidsverplichting, waardoor de bedrijfsgeheimen in het kader van een procedure niet naar de buitenwereld verspreid worden. Dit geldt voor de partijen, advocaten, magistraten, gerechtelijk personeel, enz. Deze vertrouwelijkheidsverplichting waarborgt aldus het feit dat bedrijfsgeheimen geheim blijven gedurende een procedure. Deze regelgeving treedt in werking op 24 augustus 2018. Indien u van mening bent dat uw bedrijfsgeheimen op ongeoorloofde wijze verkregen, verspreid of openbaar gemaakt werden, kan u steeds contact opnemen met Forum Advocaten. Wij staan u graag bij om de belangen van uw onderneming te vrijwaren. Bron: Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen, BS 14 augustus 2018.