19 mei 2018

Categorieën: Aanneming

WET BETREFFENDE DE VERSTERKING VAN DE ECONOMISCHE GROEI EN SOCIALE COHESIE

Op 30 maart 2018 werd de Wet betreffende de versterking van de economische groei en sociale cohesie gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Met deze nieuwe wet wordt een volgende belangrijke stap gezet in de uitvoering van het Zomerakkoord. Deze wet voorziet in verschillende nieuwigheden, aanpassingen en uitbreidingen, zowel op voor het arbeidsrecht, als het socialezekerheidsrecht. Bij een opzegging door de werkgever worden de opzeggingstermijnen voor werknemers met een anciënniteit van zes maanden of minder verkort. De na te leven termijnen bij een opzegging door de werknemer blijven ongewijzigd. De verkorte opzeggingstermijnen zijn van toepassing vanaf 1 mei 2018. Deze opzeggingen die betekend werden vóór 1 mei 2018 blijven hun gevolgen behouden. Daarnaast wordt sinds 9 april 2018 ook voorzien in een recht op overleg inzake deconnectie. Door het gebruik van smartphones e.d.m. zijn werknemers meer en meer bereikbaar voor hun werkgever, waardoor de grens tussen werk en privé in het gedrang kan komen. Werknemers kunnen dergelijke problemen thans voorleggen aan de werkgever opdat er tot een oplossing kan worden gekomen. Vervolgens wordt eveneens voorzien in goedkopere startersjobs voor jonge werknemers zonder werkervaring. Mits betaling van een forfaitaire toeslag aan de jonge werknemer kunnen werkgevers het brutoloon van deze werknemers verminderen, zonder het nettoloon van de jonge werknemer evenwel te doen dalen. Deze maatregel is van toepassing op arbeidsovereenkomsten die gesloten worden vanaf 1 juli 2018. Ten slotte voorziet de wet in tal van andere maatregelen, zoals de financiering van projecten ter preventie van burn-outs, de opheffing van het algemeen verbod op het gebruik van uitzendkrachten in bepaalde sectoren, wijzigingen inzake de referteperiode voor de waarborg van het Sluitingsfonds, enz.