3 juli 2017

Categorieën: Overheidsrecht

EU-bankbeslag

De EU-verordening nr. 655/2014 van 15 mei 2014 voerde een Europees bankbeslag in dewelke in werking is getreden op 18/01/2017, waardoor schuldeisers eenvoudiger beslag kunnen leggen op een bankrekening in een andere lidstaat. Terwijl schuldeisers vroeger steeds naar de rechter in de lidstaat waar de bankrekening wordt aangehouden, dienden te stappen, kunnen de schuldeisers nu ook terecht bij de rechter van hun eigen lidstaat. Verhaalsmoeilijkheden worden op deze manier zo veel mogelijk vermeden en de inning van grensoverschrijdende vorderingen wordt bij deze vereenvoudigd. Let wel dat het toepassingsgebied zich enkel uitstrekt voor geldelijk vorderingen in burgerlijke- en handelszaken en dit louter in grensoverschrijdende situaties binnen de EU, uitgezonderd het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. De aanvraag dient te worden ingediend via standaardformulieren dewelke terug te vinden zijn op het Europees e-justitieportaal. Hierin dient de schuldeiser aan te tonen dat zonder een bevel tot bewarend beslag de toekomstige inning van de vordering in gevaar dreigt te komen. De aanvraag kan worden ingediend vóór het begin van de procedure ten gronde, tijdens een hangende procedure en nadat er reeds een rechterlijke beslissing is bekomen. Hoewel de procedure eenzijdig verloopt met het oog op het verrassingseffect, voorziet de verordening tevens in een aantal waarborgen t.a.v. de schuldenaar opdat eventuele schade gedekt kan worden die deze laatste zou lijden ingevolge het beslag. Bovendien heeft de schuldenaar de mogelijkheid om een rechtsmiddel in te stellen, dit eveneens aan de hand van een standaardformulier.