6 juni 2017

Categorieën: Omgevingsrecht

Kwetsbare waardevolle bossen. En nu?

Nadat de ontwerpkaart van de meest kwetsbare waardevolle bossen in woelig politiek water was terechtgekomen, ging de kaart schijnbaar in rook op. Zij werd bij besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 2017 (B.S. 31 mei 2017) terug ingetrokken. Het lopende openbaar onderzoek werd daarmee zonder voorwerp.

Waar rook is, is vuur, zegt het spreekwoord. En waar as is, kan de Fenix herrijzen. De vraag is dan ook op welke wijze de bescherming van de meest kwetsbare bossen in de toekomst zal georganiseerd worden. De opties liggen open, van een light versie van de betrokken kaart, tot bescherming via de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen (met bestemmingswijzigingen)Ö

Even wezenlijk als de bescherming van bossen, is de bescherming van het eigendomsrecht. Onteigening kan slechts na betaling van een voorafgaandelijke billijke vergoeding. Maar ook in gevallen waar formeel geen onteigening plaatsvindt, maar het eigendomsrecht beperkt wordt (vb. via bestemmingswijzigingen en/of (andere) gebruiksbeperkingenÖ), moet met het eigendomsrecht rekening gehouden worden. De planschadevergoeding is vaak ontoereikend. De toepassing van het beginsel van de gelijkheid van de burgers voor de openbare lasten (GBOL-beginsel) is niet altijd adequaat. Wordt het geen tijd om de wijze van vergoeding van de diverse vormen van eigendomsaantastingen (in het algemeen belang) op omvattende en coherente wijze globaal te regelen?

En wordt het niet tijd dat het eigendomsrecht als fundament van onze samenleving opnieuw wordt ëgewaardeerdí. Allerhande maatregelen die hierop ingrijpen verlammen al te vaak en ook dikwijls veel te lang en soms zelfs onnodig de economische valorisatie van de eigendom. Ook dit vormt (aanzienlijke) ëmaatschappelijkeí schade, naast het feit dat de eigenaar hiervan vaak nachten wakker ligt. Het eigendomsrecht is nochtans een fundamenteel (mensen)recht dat in de grondwet en in het Europees recht beschermd is. Forum advocaten is gespecialiseerd in de rechtsbescherming tegen de aantasting van het eigendomsrecht. Wij volgen dit verder op.