19 februari 2017

Categorieën: Omgevingsrecht

Uitstel inwerkingtreding omgevingsvergunning?

Ja en neen:

Het Vlaams Parlement heeft op 25 januari 2017 het decreet over de regels tot implementatie van de omgevingsvergunning aangenomen. Dit decreet zal eerstdaags door de Vlaamse Regering worden bekrachtigd en in het Belgisch Staatsblad verschijnen.

In dit decreet is voorzien dat het systeem van de omgevingsvergunning start op 23 februari 2017 voor het Vlaams en Provinciaal niveau, maar dat voor het gemeentelijk niveau een uitstel kan bekomen worden tot 1 juni 2017.

Gemeenten kunnen deze beslissing tot uitstel nemen tot 14 januari 2016. Vanaf 20 februari 2017 zal een opsomming van deze gemeenten te vinden zijn op www.omgevingsloket.be.

Indien een gemeente beslist om de implementatie van de omgevingsvergunning uit te stellen, dan zal zij tijdelijk de ìoudeî procedures moeten volgen (die geldig waren op 22 februari 2017, nl. voor de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning).

Met deze ëmogelijkheid tot uitstelí, zal (opnieuw) een periode (van enkele maanden) ontstaan met diverse naast elkaar bestaande procedures (zoals dit lange tijd het geval was voor ontvoogde en niet-ontvoogde gemeenten), hetgeen allicht bij velen (opnieuw) aanleiding zal geven tot ëverwarringí ñ en mogelijk zelfs ëvertwijfelingí. In het slechtste, maar niet ondenkbare geval, leidt het tot mogelijke juridische procedures over foutief gevolgde administratieve procedures (en de ongelijkheid hiertussen).

Daarnaast moet er op gewezen worden dat aanvragen met verplichte medewerking van een architect vanaf 23 februari 2017 alleszins digitaal moeten worden ingediend, ongeacht of de gemeente al dan niet beslist heeft tot uitstel.