23 september 2016

Decreet houdende huur van korte duur voor handel en ambacht

Op 8 juni 2016 keurde het Vlaams Parlement het decreet houdende huur van korte duur voor handel en ambacht goed. Met dit nieuwe decreet heeft men getracht het huidige handelshuurrecht te verzoenen met de zogenaamde pop-upstore. Het doel van deze soort winkels bestaat erin om op zeer korte termijn zoveel mogelijk klanten aan te trekken en winst te maken. Meestal gaan deze winkels gepaard met een specifiek thema, zoals kerstwinkels die geopend worden in de periode november-december. Het (recente) fenomeen van de pop-upstore was echter een juridische leemte die door de wetgever diende te worden ingevuld. De huidige Handelshuurwet dateert immers van 1951 en was niet voorzien op een handelshuur die slechts voor een zeer korte periode werd aangegaan. Het nieuwe decreet biedt een antwoord op een aantal juridische problemen en moeilijkheden waarmee eigenaars van pop-upstores de laatste jaren geconfronteerd werden. In de volgende bijdrage worden de principes uit deze nieuwe regelgeving besproken en wordt schematisch weergegeven in welke mate het zogenaamde pop-updecreet verschilt van de Handelshuurwet van 1951. Het Decreet houdende huur van korte duur voor handel en ambacht is in werking getreden op 1 september 2016.