18 september 2016

Categorieën: Omgevingsrecht

Plan-mer-integratiedecreet

In het Belgisch Staatsblad van 19 augustus 2016 werd het decreet gepubliceerd van 1 juli 2016 tot wijziging van de regelgeving voor ruimtelijke uitvoeringsplannen teneinde de planmilieueffectrapportage en andere effectbeoordelingen in het planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen te integreren door wijziging van diverse decreten.

Dit decreet treedt in werking op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum. Bij de vaststelling van de datum zal de Vlaamse Regering bepalen hoe de inwerkingtreding verloopt voor lopende planningsprocessen voor ruimtelijke uitvoeringsplannen.

In het ontwerp van decreet werd oorspronkelijk voorzien in een overgangstermijn van ÈÈn jaar zodat het decreet pas in werking zou treden nadat de nodige toelichting over het decreet in de vorm van studiedagen/opleidingen enzovoort werd voorzien. Het decreet vereist immers een andere manier van werken en dit moet, zo luidde het oorspronkelijk, voldoende voorbereid kunnen worden om het beoogde resultaat te halen.

Middels de aanname van een amendement werd deze verplichte overgangstermijn van 1 jaar geschrapt. Het is, zo luidt het thans, belangrijk om het vernieuwde planningsproces zo snel mogelijk in werking te laten treden met het oog op een beter en robuuster instrumentarium.

Met het decreet worden wijzigingen aangebracht aan diverse decreten: Het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM); Het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (decreet natuurbehoud); De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO); De Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 (VCF); Het decreet van 28 maart 2014 betreffende de Landinrichting; Het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning; Het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten.

Het merendeel van de wijzigingen heeft betrekking op de VCRO en meer bepaald op de bepalingen inzake de procedure tot opmaak van een RUP.

Met dit decreet wordt in hoofdzaak getracht om de planmilieueffectrapportage en andere effectbeoordelingen in de opmaakprocedure van ruimtelijke uitvoeringsplannen te integreren.

Wij volgen dit verder voor u op.