13 juli 2016

Afwegingskader voor de oprichting van windturbines

Op 13 juli 2016 werd de Omzendbrief RO/2014/02 van 25 april 2014 gepubliceerd. Deze bevat een afwegingskader en randvoorwaarden voor de oprichting van windturbines.
Een aantal beleidsevoluties maken het noodzakelijk om de omzendbrief EME/2006/01 – RO/2006/02 te actualiseren door de bepalingen uit deze omzendbrief samen te voegen met de bepalingen uit de conceptnota van 8 juli 2011, de afwegingselementen geluid, slagschaduw en veiligheid te actualiseren naar aanleiding van de nieuwe sectorale voorwaarden voor windturbines uit het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 en de wijzigingen in te voegen die doorgevoerd zijn in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
De omzendbrief schept een kader voor de optimale inplanting van grootschalige windturbines voor een zo groot mogelijke productie van groene stroom om op die manier bij te dragen tot een duurzame energietransitie en een gedragen ontwikkeling van windenergie.
De omzendbrief steunt op belangrijke pijlers, namelijk een duurzame ruimtelijke ontwikkeling, een duurzaam energiegebruik, de voordelen van windenergie ten opzichte van andere energiebronnen en de economische meerwaarde van windenergie.