28 augustus 2015

De contractuele uitsluiting en beperking van de tienjarige aansprakelijkheid van de architect

Het Hof van Cassatie oordeelde in zijn arrest van 5 september 2014 dat de tienjarige aansprakelijkheid van de architect op basis van artikel 1792 B.W. van openbare orde is en mitsdien niet contractueel kan worden uitgesloten of beperkt. Het Hof beslechtte zodoende –althans voorlopig – een jarenlange onzekerheid in de rechtsleer en rechtspraak. Voortaan wordt het beding op grond waarvan de architect enkel voor zijn aandeel in de totstandkoming van de schade vergoeding verschuldigd is aan de bouwheer, beschouwd als een aansprakelijkheidsbeperking die strijdig is met de openbare orde.