6 mei 2014

Categorieën: Overheidsrecht

Europese rechtspraak

Maakt de uitwijzing van een zieke ex-gedetineerde een schending uit van art. 2, 3 en/of 8 van het EVRM?

Op 17 april 2014 nam het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een beslissing in het dossier PAPOSHVILI/Belgische Staat, kijk snel naar het oordeel van het Hof in deze zaak:

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-142737