25 september 2013

Categorieën: Bouwrecht

Bouwen in Vlaanderen steeds moeilijker

Het wordt in Vlaanderen steeds moeilijker om nog bouwprojecten te realiseren of activiteiten te organiseren. Denk maar aan een aantal voorbeelden die onlangs nog de media haalden: de tramlijn Deurne-Wijnegem, de Oosterweelverbinding, de bouw van een gevangenis te Dendermonde, de perikelen rond het commercieel centrum U-Place, de bouw van een voetbalstadion voor club Brugge, het woonproject Eksterlaer te Deurne. Zelfs het organiseren van de Sinksenfoor werd onmogelijk.

Dikwijls houdt dit verband met tegengestelde belangen en tegengestelde aanspraken op de beperkte ruimte in Vlaanderen. Burgers, actiegroepen en/of milieuverenigingen staan vaak lijnrecht tegenover bouwheren en projectontwikkelaarsÖ De inzet van procedures is vaak de toepassing en interpretatie van de complexe Europese en Vlaamse regelgeving.

Er worden wel initiatieven genomen om de regelgeving te vereenvoudigen en om procedures te versnellen. Denk maar aan de Vlaamse omgevingsvergunning waarbij de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning geÔntegreerd zouden worden in ÈÈn enkele vergunning. Denk ook aan de commissies die georganiseerd werden om te onderzoeken hoe bepaalde infrastructuurprojecten versneld zouden kunnen worden.

Toch loopt dit alles niet zoals gepland. Onlangs titelde een krant nog dat miljardenwerven in het gedrang komen. Dit is het gevolg van arresten van de Raad van State en het Grondwettelijk Hof omtrent bepaalde aspecten van de bekendmakingsvereisten die in acht genomen moeten worden bij de milieueffectenrapportage voor de opmaak van ruimtelijk uitvoeringsplannen. In deze plannen wordt de bestemming van bepaalde gebieden vastgelegd (bv. KMO-zone, woonzone,Ö). Als deze plannen juridisch betwistbaar zijn, dan komen ook de projecten die hierin kaderen in het gedrang.

Aangezien bij bouwprojecten diverse belangen betrokken zijn en aangezien de regelgeving bijzonder complex is, is het van belang om deze dossiers correct juridisch te laten begeleiden.

FORUM advocaten bemiddelt en adviseert bij dergelijke (complexe) dossiers. Het kantoor heeft expertise in de diverse betrokken rechtsdomeinen: ruimtelijke ordening, milieu, onteigeningen, grond- en pandenbeleid, publiek-private samenwerking, bestuursrechtÖ Mr. Reiner TIJS zal op 29 november 2013 op de ëDag van de ruimtelijke ordeningí ook over dit onderwerp spreken (inschrijven kan via www.escala.be).