Algemeen bestuursrecht

Forum advocaten is bijzonder vertrouwd met de werking van de besturen. Daarbij dient o.a. rekening gehouden te worden met de verplichting tot motivering van bestuurshandelingen, de openbaarheid van bestuur, de beginselen van de openbare dienst, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (zorgvuldigheidsbeginsel, redelijkheidsbeginsel, evenredigheidsbeginsel, hoorplicht, redelijke termijn, …).

Forum Advocaten begeleidt u onder meer op volgende vlakken:

 • Onderhandelen met diverse administratieve overheden (gemeente, provincie, gewest, intercommunales, sociale huisvestingsmaatschappijen, edm.)
 • Advisering m.b.t. diverse administratiefrechtelijke aangelegenheden (omgevingsvergunningen, milieuvergunningen, milieueffectenrapportage, projectontwikkeling, bodemsanering, afval, fijn stof, ...)
 • Begeleiding bij het opmaken en indienen van vergunningen (bv. opmaak van een juridisch onderbouwde stedenbouwkundige nota bij een aanvraag tot omgevingsvergunning, ...)
 • Procedurele aspecten:
  • Opmaak van bezwaarschriften in het kader van openbare onderzoeken m.b.t. plannen, vergunningen, milieueffectenrapportage, onteigening
  • Administratieve beroepen bij de deputatie, bij de Minister, …
  • Procedures voor administratieve rechtscolleges (vb. bij de raad voor vergunningsbetwistingen, Milieuhandhavingscollege, …) en bij de Raad van State
  • Procedures (al dan niet in kort geding) voor de gewone hoven en rechtbanken (vb. onteigening voor de vrederechter, planschade voor de rechtbank van eerste aanleg, herstelvorderingen voor de correctionele of burgerlijke rechtbank)

Uw zaak is onze expertise. Onze advocaten staan voor u klaar.

Neem contact op met Reiner
Bouw, vastgoed en projectontwikkeling
Overheid

Reiner Tijs

r.tijs@forumadvocaten.be

+32 3 369 95 65

Neem contact op met Joram
Bouw, vastgoed en projectontwikkeling
Overheid

Joram Maes

j.maes@forumadvocaten.be

+32 3 369 95 65

Neem contact op met Laura
Bouw, vastgoed en projectontwikkeling
Overheid

Laura Van Dooren

l.vandooren@forumadvocaten.be

+32 3 369 95 65

Contacteer ons advocatenkantoor

Stuur ons een bericht. Eén van onze advocaten helpt u graag verder.

Contact
Website design & development by