relatiegericht-icon Relatiegerichte advocatuur
transparant-icon Transparante werkwijze
expert-icon Team van juridische experten
reactie-icon Snel antwoord
resultaat-icon Resultaatgerichte aanpak

Public affairs (belangenbehartiging)

Met ‘Public Affairs’ (soms vermengd tot ‘lobbyen’) bedoelt men alle activiteiten die een bedrijf of organisatie onderneemt om haar belangen onder de aandacht te brengen bij (belangrijke spelers binnen) de overheid. Forum Advocaten heeft een bijzondere expertise in ‘public affairs’ (belangenbehartiging bij de overheid). We lichten graag toe wat dit precies inhoudt en we geven ook enkele belangrijke tips.  

 

1. Expertise

Eerst en vooral, hebben we het voordeel ‘advocaat’ te zijn. We zijn gewend om met (veel) teksten om te gaan, deze te interpreteren en de kernboodschappen hieruit te distilleren. Zo kunnen we snel detecteren wat voor cliënten echt van belang is en zo kunnen we de beleidscontext proactief opvolgen en hierop anticiperen.

Als advocaat zijn we ook in staat om zeer nauwkeurig, helder én ook juridisch correct de belangen van onze cliënten scherp te stellen.

Vervolgens zijn we ook specialisten in het overheidsrecht. Dit is noodzakelijk om de structuur, organisatie, bevoegdheden en werking van de overheid goed te kunnen doorgronden. Dit is immers een eerste noodzakelijke vereiste om te weten welke overheid precies moet aangesproken worden en welke beslissingsmacht deze precies heeft.

Bovendien hebben we dagelijks contact met de diverse overheden. We hebben krediet opgebouwd en we zijn geen ‘vreemden’ voor elkaar. Daardoor ontstaat ook een sfeer van wederzijds vertrouwen en respect, wat doorgaans een belangrijke randvoorwaarde is om tot positieve resultaten te kunnen komen.

Ook onderscheidt Forum Advocaten zich door de focus op een ‘relatiegerichte advocatuur’. We zijn niet alleen specialisten in onze materie, maar we hebben ook (en vooral) aandacht voor de echte belangen van onze cliënten in hun relatie tot andere (professionele) spelers, waaronder de overheid.

Het gaat op de eerste plaats niet om recht hebben en gelijk krijgen, maar vooral om de zorg voor wat echt belangrijk is voor cliënten. En meestal zijn dat evenwichtige en uitgebalanceerde relaties, met klanten, in de onderneming, in de arbeidsrelatie, met de overheid,… Wij wenden het recht niet zomaar aan om gelijk te krijgen, maar om de belangen van cliënten voorop te zetten en hun relaties waar mogelijk te behouden, te verbeteren of te herstellen. Dat is meestal niet door afstand te creëren, maar door contact te maken, in dialoog te gaan en te zoeken naar win-winsituaties. Daar zit de echte winst en daar zien wij onze eerste opdracht.

 

2. Aandachtspunten

Om bepaalde belangen bij de overheid op de agenda te krijgen zijn volgende zaken alleszins van groot belang:

 • Het uitvoeren van een degelijke ‘contextanalyse’. Men moet zich de vraag stellen wat de sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen zijn van de boodschap die men wil brengen. Dit veronderstelt kennis van de maatschappelijke, juridische en beleidscontext. Het is nuttig en noodzakelijk de media te volgen. Maar de juridische en beleidscontext is zeer belangrijk. Forum Advocaten volgt dagelijks de nieuwe wetgeving en rechtspraak op en is op de hoogte van de beleidsintenties van de overheden.
 • Het bepalen van de kernboodschappen. Daarbij is het belangrijk om gebruik te maken van de techniek van ‘outside-in thinking’. Vandaag de dag is het quasi onmogelijk om overheden zaken te laten doen die niet ingekleed en verkocht kunnen worden ten dienste van het algemeen belang. Men dient dan ook te zoeken hoe de eigen belangen gekoppeld kunnen worden aan het algemeen belang en onder de aandacht brengen welke win-winsituatie kan ontstaan. Overheden zijn bereid hiernaar te luisteren.
 • Het formuleren van de kernboodschappen. Deze moeten beknopt en helder omschreven worden, op basis van de contextanalyse en in functie van de geselecteerde stakeholders (overheden). Een Q&A document kan daarbij helpen. Dit is een document waarin alle mogelijke vragen en de antwoorden daarop worden uitgewerkt, zodat men voorbereid is en zodat in de organisatie iedereen op dezelfde wijze kan communiceren.
 • Het uitvoeren van een stakeholdersanalyse. Er moet bepaald worden ten aanzien van welke overheden en/of overheidspersonen de communicatie gericht zal worden. Men dient deze te identificeren, hun invloed in te schatten en trachten te begrijpen welke beslissingen zij kunnen nemen en wat de impact hiervan kan zijn.
 • Het bepalen van de strategie en tactiek. Het doel moet bereikt worden met (allicht) beperkte (financiële) middelen. Men dient dan ook een plan te hebben en tactische keuzes te maken. Men dient o.a. te bepalen op welke overheden men zich zal concentreren en van welke media men zich hiervoor wil bedienen. Het is hier van belang om te beseffen dat beleidsmakers vaak weinig tijd hebben. De boodschap moet dan ook kort en krachtig gevat kunnen worden (two-pager). Kabinetsmedewerkers kunnen dan weer behoefte hebben aan iets meer achtergrondinformatie (vb. aan de hand van een slide deck). Achterliggende studierapporten kunnen de geloofwaardigheid dan weer vergroten. Wel is het van belang om een duidelijke samenvatting te voorzien. 

 

3. Tips

In public affairs is het van belang om zeker rekening te houden met volgende tips:

 • Hou rekening met de juridische, maatschappelijke en beleidsmatige context
 • Volg (daarom) de zaken proactief op
 • Verbind het doel van uw onderneming en uw boodschap met het algemeen belang 
 • Formuleer uw boodschap helder en krachtig (two-pager, slide deck)
 • Zorg voor een grondige achterliggende onderbouwing van uw boodschap (studies, rapporten)
 • Richt u tot de relevante stakeholders
 • Bouw geloofwaardigheid op (wij hanteren zelf naar al onze relaties en cliënten volgend beginsel: ‘wij doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen’)

 

4. Forum Advocaten als partner in ‘public affairs’

Forum Advocaten combineert een uitgebreide expertise op het vlak van overheidsrecht met een relatiegerichte benadering van de aan haar toevertrouwde opdrachten. Zo vormen wij dé ideale partner voor het behartigen van uw belangen bij de overheid.

Wij helpen ondernemingen met het door ons opgebouwde krediet ook graag bij het verbinden van hun producten, diensten en boodschappen aan het algemeen belang. Daarmee worden de kansen op een zakelijke doorbraak significant verhoogd.

Neem gerust eens contact op en dan bepalen we samen de strategie en tactiek.

Een klant die Forum Advocaten opbelt kan een betrouwbaar antwoord verwachten, gebaseerd op kennis en ervaring.

Wij helpen u graag verder met al uw juridische vragen

Contacteer ons
Contact Forum Advocaten Antwerpen