Overheidsrecht en omgevingsrecht

Advocaat overheids- en omgevingsrecht

Het overheidsrecht is bijzonder complex en omvangrijk. Forum Advocaten is sterk gespecialiseerd in het recht dat de verhouding regelt van ondernemingen en burgers met de overheid. Dit ‘publiek’ recht wijkt op heel wat punten af van het ‘privaatrecht’ (dat de verhouding regelt tussen burgers en ondernemingen onderling). Door de verschillende afwijkingen op het burgerlijk recht en ondernemingsrecht, is het overheidsrecht ook ‘bijzonder’ recht waarvoor een bijzondere expertise vereist is.

Wij begeleiden overheden, ondernemingen en particulieren in volgende domeinen: omgeving (ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu), ambtenarenrecht, onteigening, overheidsaansprakelijkheid, overheidsopdrachten, overheidspersoneel en onderwijs.

We hebben een grondige kennis van de werking van de overheid en wij ondersteunen onze cliënten in zogenaamde ‘geschillen van bestuur’ (= procedures voor het vereffenen van geschillen die ontstaan tussen het bestuur enerzijds en ondernemingen/burgers anderzijds). Daarbij voeren we administratieve procedures (bij de Deputatie, de Minister) en/of jurisdictionele procedures bij de administratieve rechtscolleges (Raad voor Vergunningsbetwistingen, Milieuhandhavingscollege, Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen…), bij de Raad van State en bij de burgerlijke hoven en rechtbanken.

We zijn ook gespecialiseerd in het grondwettelijk recht (o.a. omtrent eigendomsbescherming, openbaarheid van bestuur, bescherming leefmilieu…) en voeren daarbij ook procedures (in schorsing en/of vernietiging of na prejudiciële vraagstelling) bij het Grondwettelijk Hof.  

Onze dienstverlening strekt zich ook uit tot ‘public affairs’ (belangenbehartiging bij de overheid). Dankzij onze jarenlange ervaring en opgebouwde geloofwaardigheid kunnen wij uw belangen optimaal ondersteunen en onder de aandacht van de overheid brengen.

Ontdek onze verregaande expertise in publiek recht en hoe Forum Advocaten u kan helpen bij al uw vragen rondom publiek- en omgevingsrecht.

Voor de overheid geldt bijzonder recht. Forum Advocaten biedt bijzondere expertise 

Waarom kiezen voor Forum Advocaten?

 

Expertise

Forum Advocaten is sterk gespecialiseerd in het overheids- en omgevingsrecht. Wij hebben op dit vlak een uitgebreide knowhow en jarenlange ervaring opgebouwd. Wij volgen de nieuwe wetgeving en rechtspraak op de voet, wij publiceren in deze materie en geven geregeld ook opleidingen hierover. U bent dus verzekerd van kwaliteitsvol advies en juridisch werk op topniveau.

Referenties

We kunnen heel wat referenties voorleggen van zaken waarbij onze cliënten ons selecteerden op basis van de beste prijs/kwaliteit. Zo konden we onze medewerking verlenen aan heel wat interessante en complexe omgevingsrechtelijke dossiers, o.a. in verband met de realisatie van wegeninfrastructuur (Oosterweelverbinding), de begeleiding bij de opmaak van diverse ruimtelijke uitvoeringsplannen, de opmaak van gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen, de begeleiding van grote en/of complexe woon- en huisvestingsprojecten, verkavelingsprojecten, aanvragen voor meergezinswoningen, onteigeningsdossiers voor fietspaden, gemeenschapsvoorzieningen, overstromingsgebieden,…. Maar ook in diverse andere deeldomeinen van het overheids- en omgevingsrecht kunnen we heel wat belangrijke referenties voorleggen (zie bij de specialisaties).     

Resultaat

Succesverhalen worden samen geschreven. Wij beschikken over een geweldig team van creatieve, verantwoordelijke en gemotiveerde advocaten. Ze zijn niet alleen juridisch onderlegd, maar ook overtuigd van de meerwaarde van een relatiegerichte advocatuur. Daarbij ligt de focus niet (alleen) op (de toepassing van) het recht, maar (ook) op de (professionele) relaties van de cliënt die moeten aanhouden of verbeterd worden. Dit is de beste garantie op een positief resultaat. Een eenvoudig voorbeeld: een bouwproject realiseren enkel met focus op wat kan en mag volgens de Codex Ruimtelijke Ordening, houdt grote risico’s in. Het juridische aspect is belangrijk, maar minstens zo belangrijk is de aandacht voor de omgeving en de (goede) relaties met de overheid. Daarbij speelt ervaring een grote rol, maar ook de geloofwaardigheid die we opbouwden in het overheids- en omgevingsrecht. Die expertise, ervaring én geloofwaardigheid zetten we in om maximaal resultaat te behalen. 

Specialisaties in overheidsrecht en omgevingsrecht

Omgeving (ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu)

Onze advocaten ruimtelijke ordening en omgevingsrecht begeleiden u op het vlak van ruimtelijke ordening, stedenbouw, milieu en aanverwante domeinen (bv. mobiliteit, energie…)

Lees meer

Onteigening

Het eigendomsrecht is grondwettelijk en internationaal beschermd. Een aantasting hiervan kan slechts onder welbepaalde voorwaarden.

Onteigening is één van de meest verregaande vormen van eigendomsaantasting. Dit is slechts mogelijk ten openbare nutte, in de gevallen bij de wet bepaald, volgens de procedure bij de wet bepaald en mits betaling van een voorafgaandelijke billijke schadevergoeding.

Lees meer

Overheidsaansprakelijkheid

Er werd lang gedacht dat de overheid niet aansprakelijk kon worden gesteld. Vandaag is het algemeen aanvaard dat

Onze advocaten overheidsrecht zijn gespecialiseerd in het overheidsaansprakelijkheidsrecht, de overheid (net als de burger), kan aansprakelijk gesteld worden voor diens fouten en onzorgvuldigheden.

Lees meer

Overheidsopdrachten

Het overheidsopdrachtenrecht omvat het geheel van specifieke regels die van toepassing zijn wanneer een aanbestedende overheid een opdracht toekent voor werken, leveringen of diensten. Daarbij kunnen heel wat vragen ontstaan in verband met de opmaak van het bestek, de selectie- en gunningsfase.

Lees meer

Overheidspersoneel

Het ambtenarenrecht omvat het geheel van rechtsregels die betrekking hebben op het personeel van de overheid (contractueel en statutair). Dit gaat onder meer over de rechtspositieregeling, de tucht, benoemingen en bevorderingen,….

Lees meer

Grondrechten

Forum Advocaten is gespecialiseerd in het grondwettelijk recht (staatsrecht). Dit bevat de fundamentele regels van het publiekrecht, inclusief de fundamentele rechten en vrijheden van de burgers (“mensenrechten”). Het is in hoofdzaak terug te vinden in de grondwet (naast andere nationale en internationale wetgeving, algemene rechtsbeginselen en gewoonterecht). Denk daarbij aan het internationaal en grondwettelijk beschermd eigendomsrecht (bescherming tegen onteigening), openbaarheid van bestuur, recht op een gezond leefmilieu, bescherming van de privacy,…

Lees meer

Werking van de overheid

Het algemeen bestuursrecht bevat de rechtsregels rond de bevoegdheden, organisatie en werking van het bestuur. Het is terug te vinden in talrijke verspreide wetten en verordeningen, algemene rechtsbeginselen (beginselen van behoorlijk bestuur en de “wetten” van de openbare dienst) en soms gewoonterecht.

Lees meer

Geschillen van bestuur

Een belangrijk aandachtspunt is de rechtsbescherming in de relatie tussen de overheid enerzijds en ondernemingen en particulieren anderzijds. De rechtsbescherming valt uiteen in twee grote luiken: een preventief luik (vermijden dat er geschillen ontstaan) en een repressief luik (beslechting van geschillen die ontstaan zijn). Op beide vlakken kunnen wij u juridisch begeleiden.

Lees meer

Public affairs (belangenbehartiging)

Met ‘Public Affairs’ (soms vermengd tot ‘lobbyen’) bedoelt men alle activiteiten die een bedrijf of organisatie onderneemt om haar belangen onder de aandacht te brengen bij (belangrijke spelers binnen) de overheid. Forum Advocaten heeft een bijzondere expertise in ‘public affairs’ (belangenbehartiging bij de overheid).

Lees meer

Uw zaak is onze expertise. Onze advocaten staan voor u klaar.

Op zoek naar een advocaat overheidsrecht en omgevingsrecht te Antwerpen? Wij zijn een advocatenkantoor gespecialiseerd in Overheidsrecht en omgevingsrecht. Neem contact op met één van onze specialisten.

Reiner Tijs

Reiner Tijs is als advocaat gespecialiseerd in het overheids- en omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu). Hij deelt zijn ruime ervaring ook als auteur van diverse publicaties in dit vakdomein, als docent aan de Hogeschool en als spreker op studiedagen.

Neem contact op met Reiner
Reiner Tijs

Contacteer ons advocatenkantoor

Stuur ons een bericht. Eén van onze advocaten helpt u graag verder.

Contact
Website design & development by