relatiegericht-icon Relatiegerichte advocatuur
transparant-icon Transparante werkwijze
expert-icon Team van juridische experten
reactie-icon Snel antwoord
resultaat-icon Resultaatgerichte aanpak

Individuele arbeidsbetrekkingen

Het opstellen van de arbeidsovereenkomst en policies

Onze specialisten stellen uw arbeidsovereenkomsten (van bepaalde duur of onbepaalde duur, voltijds of deeltijds en voor arbeiders, bedienden, handelsvertegenwoordigers, studenten, kaderleden, enz.) op of kijken uw bestaande arbeidsovereenkomsten na om te verifiëren of deze in overeenstemming zijn met de meest recente regelgeving.

Ook policies worden door onze specialisten opgesteld of nagekeken zoals uw car-policy, gsm-policy, social media policy, arbeidsreglementen, maar ook uw privacypolicy enz.

 

Het optimaliseren van de verloning

Voor werknemers is het verloningspakket een belangrijk aspect van hun arbeidsovereenkomst. Er dient dan ook correct mee worden omgegaan. Doorheen de tewerkstelling is de verloning bovendien veranderlijk door toegekende loonsverhogingen, bonussen, premies, voordelen, enz.

Dit moet uiteraard wel in overeenstemming zijn met de geldende (sectorale) regelgeving, rekening houdend met de instructies van de RSZ en de fiscus.

Onze specialisten helpen u bij het implementeren van interessante en alternatieve verloningsmethoden.

 

De wijziging van arbeidsvoorwaarden

De arbeidsovereenkomst kan doorheen de tewerkstelling gewijzigd worden in functie van veranderlijke elementen. De functie, de plaats van tewerkstelling, de verloning, de arbeidsduur, enz. kan daarom gewijzigd worden indien hiervoor de juiste afspraken worden gemaakt.

Ook het arbeidsreglement kan steeds worden gewijzigd, al zal hiervoor in sommige gevallen een formele procedure voor gevolgd moeten worden. Onze specialisten ondersteunen u bij het doorvoeren van deze wijzigingen in overeenstemming met de meest recente regelgeving.

Wanneer geschillen zouden rijzen omtrent arbeidsvoorwaarden, staan onze specialisten zowel in een minnelijke fase als in een gerechtelijke fase aan uw zijde. Zo bestaan er in de praktijk vaak geschillen omtrent het ontslag, ontslagvergoedingen, bonussen, premies, concurrentiebedingen, enz. Onze specialisten geven u een correcte en volledige inschatting van de sterktes en zwaktes omtrent een geschil zodat u met kennis van zaken knopen kan doorhakken.

 

Schijnzelfstandigheid

Schijnzelfstandigen zijn zelfstandigen die werken voor een opdrachtgever, maar die in de praktijk toch in ondergeschikt verband werken en dus onder gezag staan. Het zijn eigenlijk werknemers. Bij een sociale controle wordt die vaak gecontroleerd. Een goede overeenkomst van zelfstandige samenwerking is een goed begin, maar daar eindigt het niet. De praktijk weegt immers zwaarder door dan de theorie in de overeenkomst.

De regelgeving voorziet in criteria op basis waarvan men kan uitmaken of men in de praktijk werkt als zelfstandige of als werknemer. Voor bepaalde sectoren zijn de regels trouwens bijzonder streng. Het gaat met name om de bouwsector, de bewakingssector, de vervoerssector, de schoonmaaksector en de landbouwsector.

De geldboeten die worden opgelegd zijn bijzonder hoog en bovendien kunnen achterstallige sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing verschuldigd zijn. Voor de werkgever is het dus opletten geblazen wanneer hij werkt met zelfstandigen, zeker in de voormelde sectoren.

Onze specialisten adviseren u hoe u schijnzelfstandigheid kan vermijden en lichten samen met u uw onderneming door om de eventuele valkuilen en zwaktes bloot te leggen en te verhelpen.

 

Arbeidsduur

De regelgeving omtrent arbeidsduur is vaak zeer complex. Deze is immers verspreid in wetten, koninklijke besluiten, sectorale cao’s, arbeidsreglementen, enz. Het is vaak moeilijk om de bomen door het bos te zien.

Nochtans is het een belangrijk aspect van de tewerkstelling. Het gaat om de arbeidstijd, de werkroosters, overuren, inhaalrust, de betaling van overloon, vakantie, ADV-dagen, nachtarbeid, arbeid op zondag, enz.

Onze specialisten helpen u de bomen door het bos te zien en gidsen u door dit kluwen aan regelgeving zodat u uw werknemers op de meest efficiënte en verantwoorde wijze kan tewerkstellen zonder uw bedrijfsbelangen uit het oog te verliezen.

 

Welzijn op het werk

Werknemers moeten in veilige, gezonde en verantwoorde omstandigheden arbeidsprestaties kunnen leveren. Onze specialisten begeleiden zowel werknemers als werkgevers bij psychosociale risico’s, zoals stress, pesten op het werk, ongewenst seksueel gedrag op het werk, enz. en bij het doorlopen van de procedures naar aanleiding van een formele of informele klacht.

 

Beschermde werknemers

Sommige werknemers zijn beschermd. De ene werknemer omwille van een bepaald mandaat (bv. als lid van de ondernemingsraad, het Comité voor Bescherming en Preventie op het Werk of de Vakbondsafvaardiging), de andere werknemer omwille van bijzondere omstandigheden (bv. zwangerschap, ouderschapsverlof, tijdskrediet, het slachtoffer van discriminatie, het slachtoffer meent te zijn van daden van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, enz.).

Deze beschermde werknemers genieten van een ontslagbescherming, wat wil zeggen dat zij niet zomaar ontslagen kunnen worden. Vaak moet er een bijzondere ontslagprocedure gevolgd worden en moet er eventueel een (hoge) beschermingsvergoeding betaald worden.

Onze specialisten ondersteunen u bij geschillen omtrent het statuut van de beschermde werknemers en staan u bij in het kader van de bijzondere procedure die gevolg moet worden wanneer zou worden overgegaan tot ontslag.

 

Privacy en verwerking van persoonsgegevens

Aangezien werknemers een groot deel van hun dag spenderen op de werkplaats, bestaan er verschillende regels om het recht op privéleven van de werknemers op de werkvloer te waarborgen. Daarbij valt te denken aan regels over camerabewaking op de werkvloer, het controleren van de e-mails van werknemers of het verwerken van de persoonsgegevens van de werknemer.

Een goed evenwicht vinden tussen de belangen van de werknemer en de belangen van de werkgever is van groot belang. 

Onze specialisten adviseren u over dit evenwicht en wijzen u op de grenzen die gekoppeld zijn aan het recht op privéleven van de werknemer. Ons kantoor beschikt ook over een gediplomeerde Data Protection Officer, die volledig thuis is in de regelgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

 

Ontslag of de uitdiensttreding van de werknemer

Onze specialisten begeleiden zowel werkgevers als werknemers bij ontslag of uitdiensttreding in de brede zin van het woord.

Een ontslag of uitdiensttreding betekent het einde van de professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer. Dit einde kan verschillende vormen aannemen, zoals een opzegging, een beëindiging in onderling akkoord, een ontslag om dringende reden, enz. Deze verschillende beëindigingswijzen hebben elk hun specifiek tijdskader evenals regels waarmee rekening moet worden gehouden.

De arbeidsovereenkomst mag bovendien niet om een kennelijk onredelijke reden worden beëindigd en mag ook geen discriminatie uitmaken. Het is daarom zeer belangrijk om de nodige aandacht te schenken aan het motiveren van de ontslagreden.

Onze specialisten helpen u bij het opstellen van ontslagbrieven, documenten einde dienst, de berekeningen van opzeggingsvergoedingen, enz.

 

Discriminatie vóór en tijdens de arbeidsrelatie.

Iedere werknemer moet gelijk behandeld worden, zowel tijdens de aanwerving en de sollicitatie als tijdens de tewerkstelling. Ook in het kader van een ontslag mag er geen sprake zijn van een discriminatie.

Onze specialisten beschikken over een bijzondere expertise op het niveau van vorderingen die gebaseerd zijn op discriminatie en hebben in dat kader al verschillende dossiers met succes behandeld.

Een klant die Forum Advocaten opbelt kan een betrouwbaar antwoord verwachten, gebaseerd op kennis en ervaring.

Wij helpen u graag verder met al uw juridische vragen

Contacteer ons
Contact Forum Advocaten Antwerpen