relatiegericht-icon Relatiegerichte advocatuur
transparant-icon Transparante werkwijze
expert-icon Team van juridische experten
reactie-icon Snel antwoord
resultaat-icon Resultaatgerichte aanpak

Arbeidsrecht en sociaal recht

Advocaat arbeidsrecht

Forum Advocaten is een multidisciplinair advocatenkantoor uit Antwerpen. We zorgen voor een ervaren advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht.

Uw werknemers zijn uw meest kostbare actief, maar vaak zijn ze ook een bron van kopzorgen. Het evenwicht bewaren is soms een uitdagende oefening, net als de confrontaties met vakbonden en de sociale inspectie.

Bent u op zoek naar een advocaat arbeidsrecht? Dan bent u bij Forum Advocaten aan het goede adres. We zorgen voor een ervaren advocaat met diepgaande expertise op vlak van arbeidsrecht. Onze advocaten zijn echte specialisten in hun vak. In tegenstelling tot de louter adviserende functie van het sociale secretariaat, bieden wij u een allround service. Als u zich laat vertegenwoordigen door Forum Advocaten, wijzen we u een ervaren advocaat arbeidsrecht met bakken rechtbankervaring, een diepgaand begrip voor juridische nuanceringen en de mogelijkheid om voor u te onderhandelen en te procederen toe. Forum Advocaten is uw doeltreffende HR-partner.

U kan rekenen op een verregaande expertise in individueel arbeidsrecht, collectief arbeidsrecht, sociaal strafrecht en internationaal arbeidsrecht.

Ontdek waarom Forum Advocaten de HR advocaten zijn die u zoekt.

We work with people, not just lawyers
Flexibele dienstverleningTransparantie over kostenDoorgedreven expertiseSnel antwoord, met respect voor uw tijd

Specialisten in arbeidsrecht en sociaal recht

Onze experten in arbeidsrecht en sociaal recht, begeleiden u met alles binnen het individuele of collectieve arbeidsrecht, het sociaal recht, internationaal arbeidsrecht en meer. Dankzij meertalige ondersteuning, worden internationale ondernemingen geholpen in hun eigen taal

Neem contact met ons op
Jana Kern

Uw advocaat arbeidsrecht en sociaal recht

Jana Kern

+15j ervaring
Antwoord binnen de 24u
+5000 cases
Relatiegericht

Zij staat vooral de ondernemer, maar ook de werknemer bij in binnen- en buitenland, en dit in 6 talen. Deze meertalige ondersteuning zorgt ervoor dat internationale ondernemingen op maat worden geholpen in hun eigen taal.

j.kern@forumadvocaten.be +32 3 369 95 65

Waarom kiezen voor Forum Advocaten?

Uw juridische HR partner

Als werkgever heeft u genoeg zorgen aan uw hoofd. Onze specialisten ontlasten en begeleiden u in alle aspecten van uw personeelsbeleid. Met aangepast advies kan u onmiddellijk aan de slag en kan u de nodige aanpassingen snel en efficiënt doorvoeren in uw onderneming.

Multidisciplinaire juridische bijstand op maat

Samen zoeken onze specialisten naar de juiste oplossing op maat van de onderneming. Gaat het om een overname van een bedrijf, een herstructurering of toch een zelfstandige samenwerking? Alles is mogelijk bij Forum Advocaten. Wij beschikken niet alleen over advocaten arbeidsrecht en advocaten sociaal zekerheidsrecht, maar hebben ook specialisten vennootschapsrecht, bouwrecht en stedenbouwrecht in huis zodat wij full-service adviesverlening kunnen aanbieden.

Juridische én praktische expertise

Onze specialisten beschikken niet alleen over een uitgebreide juridische kennis, maar ook over een praktische kennis, in verschillende sectoren, dankzij jaren ervaring en specialisatie. Door juridische expertise te combineren met deze pragmatische know how komen wij tot de ideale oplossing voor uw bedrijf, rekening houdende met alle belangen.

Op zoek naar een advocaat arbeidsrecht en sociaal recht, met de nodige referenties om op een vertrouwelijke wijze uw belangen te behartigen?
Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Neem contact met ons op

Het individueel arbeidsrecht

Het opstellen van de arbeidsovereenkomst en policies

Onze specialisten stellen uw arbeidsovereenkomsten (van bepaalde duur of onbepaalde duur, voltijds of deeltijds en voor arbeiders, bedienden, handelsvertegenwoordigers, studenten, kaderledenn, enz.) op of kijken uw bestaande arbeidsovereenkomsten na om te verifiëren of deze in overeenstemming zijn met de meest recente regelgeving.

Ook policies worden door onze specialisten opgesteld of nagekeken zoals uw car-policy, gsm-policy, social media policy, arbeidsreglementen, maar ook uw privacypolicy enz.

Het optimaliseren van de verloning

Voor werknemers is het verloningspakket een belangrijk aspect van hun arbeidsovereenkomst. Er dient dan ook correct mee worden omgegaan. Doorheen de tewerkstelling is de verloning bovendien veranderlijk door toegekende loonsverhogingen, bonussen, premies, voordelen, enz.

Dit moet uiteraard wel in overeenstemming zijn met de geldende (sectorale) regelgeving, rekening houdend met de instructies van de RSZ en de fiscus.

Onze specialisten helpen u bij het implementeren van interessante en alternatieve verloningsmethoden.

De wijziging van arbeidsvoorwaarden

De arbeidsovereenkomst kan doorheen de tewerkstelling gewijzigd woorden in functie van veranderlijke elementen. De functie, de plaats van tewerkstelling, de verloning, de arbeidsduur, enz. kan daarom gewijzigd worden indien hiervoor de juiste afspraken worden gemaakt.

Ook het arbeidsreglement kan steeds worden gewijzigd, al zal hiervoor in sommige gevallen een formele procedure voor gevolgd moeten worden. Onze specialisten ondersteunen u bij het doorvoeren van deze wijzigingen in overeenstemming met de meest recente regelgeving.

Wanneer geschillen zouden rijzen omtrent arbeidsvoorwaarden, staan onze specialisten zowel in een minnelijke fase als in een gerechtelijke fase aan uw zijde. Zo bestaan er in de praktijk vaak geschillen omtrent het ontslag, ontslagvergoedinen, bonussen, premies, concurrentiebedingen, enz. Onze specialisten geven u een correcte en volledige inschatting van de sterktes en zwaktes omtrent een geschil zodat u met kennis van zaken knopen kan doorhakken.

Schijnzelfstandigheid

Schijnzelfstandigen zijn zelfstandigen die werken voor een opdrachtgever, maar die in de praktijk toch in ondergeschikt verband werken en dus onder gezag staan. Het zijn eigenlijk werknemers zijn. Bij een sociale controle wordt die vaak gecontroleerd. Een goede overeenkomst van zelfstandige samenwerking is een goed begin, maar daar eindigt het niet. De praktijk weegt immers zwaarder door dan de theorie in de overeenkomst.

De regelgeving voorziet in criteria op basis waarvan men kan uitmaken of men in de praktijk werkt als zelfstandige of als werknemer. Voor bepaalde sectoren zijn de regels trouwens bijzonder streng. Het gaat met name om de bouwsector, de bewakingssector, de vervoerssector, de schoonmaaksector en de landbouwsector.

De geldboeten die worden opgelegd zijn bijzonder hoog en bovendien kunnen achterstallige sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing verschuldigd zijn. Voor de werkgever is het dus opletten geblazen wanneer hij werkt met zelfstandigen, zeker in de voormelde sectoren.

Onze specialisten adviseren u hoe u schijnzelfstandigheid kan vermijden en lichten samen met u uw onderneming door om de eventuele valkuilen en zwaktes bloot te leggen en te verhelpen.

Arbeidsduur

De regelgeving omtrent arbeidsduur is vaak zeer complex. Deze is immers verspreid in wetten, koninklijke besluiten, sectorale cao’s, arbeidsreglementen, enz. Het is vaak moeilijk om de bomen door het bos te zien.

Nochtans is het een belangrijk aspect van de tewerkstelling. Het gaat om de arbeidstijd, de werkroosters, overuren, inhaalrust, de betaling van overloon, vakantie, ADV-dagen, nachtarbeid, arbeid op zondag, enz.

Onze specialisten helpen u de bomen door het bos te zien en gidsen u door dit kluwen aan regelgeving zodat u uw werknemers op de meest efficiënte en verantwoorde wijze kan tewerkstellen zonder uw bedrijfsbelangen uit het oog te verliezen.

Welzijn op het werk

Werknemers moeten in veilige, gezonde en verantwoorde omstandigheden arbeidsprestaties kunnen leveren. Onze specialisten begeleiden zowel werknemers als werkgevers bij psychosociale risico’s, zoals stress, pesten op het werk, ongewenst seksueel gedrag op het werk, enz. en bij het doorlopen van de procedures naar aanleiding van een formele of informele klacht.

Beschermde werknemers

Sommige werknemers zijn beschermd. De ene werknemer omwille van een bepaald mandaat (bv. als lid van de ondernemingsraad, het Comité voor Bescherming en Preventie op het Werk of de Vakbondsafvaardiging), de andere werknemer omwille van bijzondere omstandigheden (bv. zwangerschap, ouderschapsverlof, tijdskrediet, het slachtoffer van discriminatie, het slachtoffer meent te zijn van daden van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, enz.).

Deze beschermde werknemers genieten van een ontslagbescherming, wat wil zeggen dat zij niet zomaar ontslagen kunnen worden. Vaak moet er een bijzondere ontslagprocedure gevolgd worden en moet er eventueel een (hoge) beschermingsvergoeding betaald worden.

Onze specialisten ondersteunen u bij geschillen omtrent het statuut van de beschermde werknemers en staan u bij in het kader van de bijzondere procedure die gevolg moet worden wanneer zou worden overgegaan tot ontslag.

Privacy en verwerking van persoonsgegevens

Aangezien werknemers een groot deel van hun dag spenderen op de werkplaats, bestaan er verschillende regels om het recht op privéleven van de werknemers op de werkvloer te waarborgen. Daarbij valt te denken aan regels over camerabewaking op de werkvloer, het controleren van de e-mails van werknemers of het verwerken van de persoonsgegevens van de werknemer.

Een goed evenwicht vinden tussen de belangen van de werknemer en de belangen van de werkgever is van groot belang.

Onze specialisten adviseren u over dit evenwicht en wijzen u op de grenzen die gekoppeld zijn aan het recht op privéleven van de werknemer. Ons kantoor beschikt ook over een gediplomeerde Data Protection Officer, die volledig thuis is in de regelgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

Ontslag of de uitdiensttreding van de werknemer

Onze specialisten begeleiden zowel werkgevers als werknemers bij ontslag of uitdiensttreding in de brede zin van het woord.

Een ontslag of uitdiensttreding betekent het einde van de professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer. Dit einde kan verschillende vormen aannemen, zoals een opzegging, een beëindiging in onderling akkoord, een ontslag om dringende reden, enz. Deze verschillende beëindigingswijzen hebben elk hun specifiek tijdskader evenals regels waarmee rekening moet worden gehouden.

De arbeidsovereenkomst mag bovendien niet om een kennelijk onredelijke reden worden beëindigd en mag ook geen discriminatie uitmaken. Het is daarom zeer belangrijk om de nodige aandacht te schenken aan het motiveren van de ontslagreden.

Onze specialisten helpen u bij het opstellen van ontslagbrieven, documenten einde dienst, de berekeningen van opzeggingsvergoedingen, enz.

Discriminatie vóór en tijdens de arbeidsrelatie.

Iedere werknemer moet gelijk behandeld worden, zowel tijdens de aanwerving en de sollicitatie als tijdens de tewerkstelling. Ook in het kader van een ontslag mag er geen sprake zijn van een discriminatie.

Onze specialisten beschikken over een bijzondere expertise op het niveau van vorderingen die gebaseerd zijn op discriminatie en hebben in dat kader al verschillende dossiers met succes behandeld.

Neem contact met ons op

Het collectief arbeidsrecht

Het begeleiden van sociaal overleg

Het sociaal overleg is vaak een strategische, juridische en delicate aangelegenheid. Onze specialisten staan u bij tijdens het sociaal overleg met werknemersvertegenwoordigers en de vakbonde), zowel op het ogenblik van het overleg zelf als achter de schermen.

Het bijstaan van werkgevers en werknemers bij herstructureringen

Onze specialisten staan u bij in het kader van herstructureringen in de brede zin van het woord.

Zij begeleiden u in elke fase van de bijzonder strenge en formele procedure van het collectief ontslag, gaande van de aankondiging van de intentie tot collectief ontslag, tot het doorlopen van de informatie- en raadplegingsprocedure tot het effectief doorvoeren van het collectief ontslag. Onze specialisten staan u bij zodat u voorbereid bent op iedere fase en dit steeds op de voet kan volgen.

Zij begeleiden u eveneens bij de overgang van ondernemingen of afdelingen ervan (in toepassing van CAO nr. 32bis) en de sluiting van ondernemingen of afdelingen ervan.

Het opmaken van ondernemings-cao’s

Onze specialisten staan u bij in het kader van de onderhandelingen en de redactie van ondernemings-cao’s (bijv. voor de invoering van nachtarbeid) of sociale plannen (bij herstructureringen) rekening houdende met de bedrijfseconomische belangen evenals de menselijke behoeftes binnen het bedrijf.

De begeleiding bij sociale verkiezingen

Door de vele strikte termijnen en formele vormvereisten is voorzichtigheid geboden bij het organiseren van de sociale verkiezingen. Onze specialisten begeleiden u in elke fase van de sociale verkiezingen, vanaf de eerste mededeling door de werkgever tot op het ogenblik waarop de nieuwe overlegorganen geïnstalleerd worden.

Neem contact met ons op

Het sociaal strafrecht

De sociale wetgeving dient door iedere onderneming te worden nageleefd. De sociale inspectie handhaaft de naleving van deze sociale wetgeving. Veel ondernemingen krijgen dan ook vroeg of laat te maken met een sociale inspectie.

In ons land bestaan er diverse soorten van inspectiediensten met uiteenlopende doch vaak verregaande bevoegdheden:

 • Toezicht Sociale Wetten (FOD WASO)
 • RSZ-inspectie (voorheen RSZ-inspectie en sociale inspectie)
 • Toezicht op het Welzijn op het Werk (FOD WASO)
 • RVA-inspectie
 • RIZIV-inspectie
 • RKW-inspectie
 • RJV-inspectie
 • AO-inspectie
 • Vlaamse-sociale inspectiedienst

Daarbij wordt vaak samengewerkt tussen de verschillende diensten en bestaan er multidisciplinaire onderzoeksteams die samenwerken met de politiedienste (MOTEM).

Onze specialisten begeleiden en adviseren u tijdens de verhoren bij de betrokken inspectiediensten, bij het opmaken van verweermiddelen in het kader van een eventuele administratieve geldboete, bij een minnelijke regeling (VSBG: verval van strafvordering tegen betaling van een geldsom) bij gerechtelijke procedures voor de arbeidsrechtbank of correctionele rechtbank, enz.

Zo zorgen onze specialisten dat een complex procedureel kluwen voor u duidelijk wordt en bieden zij ontlasting zodat u zich bezig kunt houden met hetgeen dagdagelijks voor u belangrijk is.

Neem contact met ons op

Het internationaal arbeidsrecht

Forum Advocaten biedt u een meertalige, unieke en volledige begeleiding aan in het kader van internationaal arbeidsrecht.

Onze specialisten hebben een bijzondere expertise in het opstellen van internationale arbeidsovereenkomsten, het samenstellen van internationale verloningspakketten (bijv. met een salary split), advies rond toepasselijke regelgeving, enz.

Forum Advocaten staat u ook bij in het kader van detachering en de problematiek van de (in België verboden) terbeschikkingstelling.

Neem contact met ons op

Bijzondere expertise in verschillende sectoren

Doorheen de jaren hebben onze arbeidsrechtspecialisten verschillende ondernemingen begeleid en geadviseerd in diverse sectoren, waardoor zij een bijzondere expertise hebben opgebouwd met betrekking tot de toepasselijke sectorale regelgeving en praktijken.

Het gaat om een bijzondere expertise in volgende sectoren:

 • Paritair Comité nr. 100 voor de arbeiders
 • Paritair Comité nr. 111 voor de metaal-, machine- en elektrische bouw en haar deelsectoren.
 • Paritair Comité nr. 112 voor het garagebedrijf
 • Paritair Comité nr. 121 voor de schoonmaak
 • Paritair Comité nr. 145 voor het tuinbouwbedrijf en haar deelsectoren
 • Paritair Comité nr. 149 voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn en haar deelsectoren
 • Paritair Comité nr. 200 voor de bedienden
 • Paritair Comité nr. 215 voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf
 • Paritair Comité nr. 226 voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek
 • Paritair Comité nr. 301 voor het havenbedrijf en haar deelsectoren
 • Paritair Comité nr. 306 voor het verzekeringswezen
 • En meer daar wij niet stoppen met het uitbouwen van onze expertise!

Neem contact met ons op